praktische zaken

Verwijzing
Je kunt uitsluitend door je huisarts of een medisch specialist (KNO-arts, neuroloog of anderen) worden verwezen voor onderzoek of begeleiding. Per 1 augustus 2011 is het voorstel aangenomen in de tweede Kamer dat iedereen zonder verwijzing bij de logopedist terecht kan. Helaas is de uitvoering van dit voorstel niet perfect geregeld. Wij vragen je daarom om een verwijzing van de (huis)arts.

Aanmelding
Wanneer je jezelf of je kind aanmeldt, vragen we naar de hulpvraag en nemen we persoonlijke gegevens op. Daarna maken we zo snel  mogelijk een afspraak. Je kunt je telefonisch aanmelden (0575-545240) of op de pagina aanmelden.

Begeleiding
De eerste afspraak bestaat uit kennismaken met elkaar , het afnemen van de anamnese en het verhelderen van de hulpvraag. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met je besproken en wordt beslist of er een begeleiding volgt. Iedere sessie duurt voor logopedie een half uur, voor stottertherapie een uur.  De frequentie bepalen we in overleg.  De duur van de begeleiding is vaak pas na enige tijd duidelijk.

Samenwerking
Wij werken samen met o.a. huisartsen, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en we vinden direct contact met basisscholen en instellingen voor voortgezet en hoger onderwijs erg belangrijk.

Vergoeding
Logopedie en logopedie/stottertherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar.  De tarieven zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zitten logopedie en logopedie/stottertherapie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. (Met uitzondering van het eigen risico.) Je kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten.

Annuleringsregeling
Wij wijzen erop, dat voor afspraken binnen de praktijk de gebruikelijke annuleringsregeling geldt: Indien u minder dan 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert, wordt het verzuimtarief (75%) in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Daarom vragen wij u zo tijdig mogelijk uw afspraak af te melden. (ook ’s avonds en in het weekend is dit mogelijk door ons antwoordapparaat in te spreken), om onnodige kosten voor u te voorkomen.

Deze regeling is conform de landelijke betalingsvoorwaarden Logopedie, die je desgewenst bij ons kunt opvragen.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De praktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Kwaliteitsbeleid
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)  en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). Wij zijn beiden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF en de NVST.